car

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ochrana osobných údajov stanovuje zásady spracovania a ochrany vašich osobných údajov na stránkach webového servisu www.goldpack.sk a údajov zhromaždených pomocou súborov cookies počas používania servisu, so zohľadnením záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Majiteľom a správcom osobných údajov webového servisu www.goldpack.sk je firma:

WHD-SK, s.r.o.
J.Kráľa, 81
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36406929 DIČ: SK2020133863

(ďalej len "predávajúci")


Bezpečnosť vašich osobných údajov:

Predávajúci prehlasuje, že všetky vami poskytnuté údaje budú primerane chránené a použité na účely, pre ktoré nám boli poskytnuté. Zhromažďujeme iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu účelu, pre ktorý ste nám ich poskytli (napr. Registráciu internetového účtu, realizácii objednávky, zasielanie newsletteru). Prístup k vašim osobným údajom majú iba osoby oprávnené a zaškolené z rozsahu ochrany osobných údajov.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Vami poskytnuté osobné údaje neposkytujeme tretím subjektom. Údaje oznamujeme iným firmám (kuriérske firmy, účtovnej kancelárie, dodávateľa IT služieb, banky, právnické kancelárie, inkasné agentúry, Slovenská pošta) len na účely, s ktorými ste súhlasili (realizácii objednávky, odpoveď na váš kontakt). Tieto firmy sú povinné dodržiavať dôvernosť a ochranu vašich osobných údajov na základe zmlúv o poverenia údajov uzatvorených s predávajúcim.

V mimoriadnych situáciách, v ktorých platné právo nariaďuje sprístupnenie osobných údajov štátnym orgánom, tj. Súd, polícia atď., Predajca takéto údaje sprístupní.


Všetko o súboroch cookies:

Súbory cookies sú dátové súbory, najmä textové súbory, ktoré sú uchovávané na koncovom zariadení predajcu.

Servis využíva dva základné druhy súborov cookies: "dočasné" (session cookies) a "trvalé" ( persistent cookies). "Dočasné" cookies sú dočasné súbory, ktoré sú uchovávané na vašom koncovom zariadení do okamihu odchodu, opustenie webových stránok alebo zatvorení webového prehliadača. "Trvalé" cookies sú uchovávané na vašom koncovom zariadení po dobu stanovenú v parametroch súborov cookies alebo do okamihu ich odstránenie.

Webový prehliadač implicitne pripúšťa v mnohých prípadoch uchovávanie súborov cookies. Ak nesúhlasíte s umiestnením na vašom zariadení súborov cookies, môžete ich zablokovať nastavením svojho webového prehliadača. Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v pomocníkovi svojho webového prehliadača. Bohužiaľ v prípade zablokovania súborov cookies pochádzajúcich od predajcu nemôžeme garantovať správne fungovanie.

Ak súhlasíte s umiestnením na svojom zariadení súborov cookies, ale po ukončení návštevy našich stránok je chcete zmazať, môžete to urobiť bez rizika, a informáciu o tom, ako to urobiť, nájdete v pomocníkovi svojho webového prehliadača.


Vaše práva:

V súlade so záväznými právnymi predpismi máte vzhľadom k svojim osobným údajom právo na:
1. zamietnutie alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov;
2. vnesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov;
Ak chcete, aby naša firma prestala spracovávať vaše údaje kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@goldpack.sk. Vyradenie zo systému prebehne akonáhle to umožní záväzné právne predpisy.
3. prístup k osobným údajom;
4. opravu alebo odstránenie osobných údajov;
5. prenášanie osobných údajov;
6. odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov;
7. podanie sťažnosti dozornému úradu - predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.

Tieto práva sú nemenné a nesmie byť obmedzená. Vždy vám ochotne poskytneme pomoc a informácie na našom obchodnom oddelení.